Maximo7.6系统安装报告4


 

7    选择”否”,点击下一步;


 

8    配置完成,点击下一步;


 

9    点击完成;


 

3.1.4.    安装数据库实例

1    从开始菜单找到Oracle配置管理程序;


 

2    点击下一步;


 

3    选择创建数据库;


 

4    选择”一般用途或事务处理”,点击下一步;


 

5    输入全局数据库名(这里使用”maximo“),点击下一步;


 

6    默认,点击下一步;


以下文章点击率最高

Loading…


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注